Agrodat logo 55 let tradice Agrodat Group logo

Prostějov

Poslat dotaz na prodejnu

AGRODAT Group s.r.o.

Ing. František Dvořák
jednatel

Adresa

Sportovní 3
796 01 Prostějov

+420 582 366 134
+420 582 366 133
agrodat.pv@agrodat.cz

Nabízené služby v pobočce Prostějov

Účetní systémy SOPO 2

Vedení kompletní účetní agendy podle platných zákonů a předpisů s automatizovaným vedením deníku, hlavní knihy a obratové předvahy, knihy faktur, knihy pohledávek a závazků, výsledovky a rozvahy, sledování údajů spojených s daní z přidané hodnoty včetně daňového hlášení, odeslání převodních příkazů souborem na disketě nebo modemem;
 • vedení pokladní knihy i v cizí měně
 • kompletní mzdovou evidenci včetně výplatnic a mzdových listů, výpočtu srážek na zdravotní a sociální zabezpečení, sledování ostatních srážek, výpočet hrubých i čistých mezd, vytvoření převod. příkazů
 • evidenci zásob s vytvářením potřebných dokladů, obratu skladů
 • vystavování a automatizovaný vzájemný zápočet faktur, vystavování dodacích listů
 • vedení zakázkových listů
 • evidenci chovu zvířat včetně výpočtu krmných dnů
 • evidenci dlouhodobého majetku
 • evidenci drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP)

Jak je patrné z přehledu, jsou všechny použité agendy vzájemně propojeny a kterýkoliv zápis účetního charakteru se přenáší do deníku hlavní knihy a tím i do celkového účetního výkaznictví. Uživatel má tak neustálý aktuální přehled (aktuálnost je odvislá na časovém rytmu vkládání dat) o finančním stavu podniku. Z deníku hlavní knihy lze kdykoli zobrazit (případně vypsat) kterýkoliv vložený účetní doklad zpětně.

KONTAKTY

Ing. Anna Dvořáková
+420 582 366 134
+420 603 493 971

Zpracování účetnictví pro bytová družstva a SVBJ

Provádíme vedení podvojného účetnictví pro

BYTOVÁ DRUŽSTVA, VLASTNÍKY BYTŮ a SPOLEČENSTVÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK

V rámci měsíčního zpracování ekonomické a účetní agendy provádíme evidenci přeplatků a nedoplatků, soupis záloh, předpisy nájemného, výpočet penále, platby přes SIPO, zaúčtování faktur (přijatých a vystavených), pokladních dokladů a bankovních výpisů. Měsíční výstupy formou sestav : účetní deníky, hlavní kniha, kniha faktur, saldokonto – pohledávky, pokladna, výsledovky, rozvahy, zaúčtování plateb na účet a další dle potřeb zákazníka. Zpracováváme i evidenci investičního majetku a mzdové evidence v případě, že si společenství vyplácí odměny za vedení správy domu. V rámci ročního zpracování provádíme vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v souladu s platnými právními předpisy.

Zpracováváme kompletní přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně potřebných příloh.

Termíny předávání podkladů pro zpracování si určuje zákazník.

Nabízíme zajištění podnik. subjektů, které provádějí kompletní stavební údržbu včetně pravidelného servisu a revizí instalovaných zařízení ( servis výtahů, plynoservis, revize tlakových a plynových zařízení, vodoměry, požární servis, elektrorevize, … ).

KONTAKTY

Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520

Zpracování účetnictví, vedení daňové evidence a mzdové agendy

Provádíme zpracování účetnictví (dříve podvojné účetnictví) pro podnikatelské subjekty i neziskové organizace. Vedeme daňovou evidenci (dříve známé jako jednoduché účetnictví) pro živnostníky a malé firmy. Zpracováváme rovněž mzdovou agendu pro malé a střední firmy.

Nedílnou součástí naší práce jsou i přiznání k daním (DPH, daně z příjmů, silniční daně a dalších). Poskytujeme metodické účetní konzultace, běžně provádíme i kvalifikované rekonstrukce účetnictví.

Poskytujeme služby daňového poradce s možností odkladu podání daň. přiznání do 30.6.

Tyto činnosti provádíme dodavatelským způsobem na vlastním programovém vybavení a výpočetní technice. Klient nemá žádné další náklady spojené s vlastní ekonom. agendou.

KONTAKTY

Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520

Programovací práce

Vývoj a tvorba vlastního software v relačních databázich a prostředí DOS a WINDOWS
 • v oblasti komplexního vedení účetní agendy v podvojném účetnictví v návaznosti na další subsystémy (SOPO 2)

Tvorba síťových aplikací v prostředí jazyka 4GL PROGRESS a os UNIX
 • v oblasti komplexního vedení účetní agendy v podvojném účetnictví v návaznosti na další subsystémy (MAGDIS)

Informační systémy pro bytová družstva a občanská sdružení vlastníků
 • evidence členské základny
 • vedení podvojného účetnictví
 • rozpisy plateb, sledování uskutečněných plateb
 • vedení záznamů o dlužnících a výpočet penále
 • vyúčtování nákladů od dodavatelů na jednotlivé byty dle zaplacených záloh s ohledem na střediska, typy bytů, velikosti bytů, počet členů, plochy, otopné plochy.... lze i kombinace hledisek
 • údržba dat do "SIPO" (podle rozpisů plateb se vygeneruje aktuální soubor do "SIPO")

Programy pro zpracování dokladů od lékařů nebo zdrav. zařízení
 • pořízení dat pro vyúčtování plateb od zdravotních pojišťoven
 • rozsáhlá kontrola dat i podle všech číselníků VZP
 • validace rodných čísel, kontrola přiřazené pojišťovny, případný přesun do správné pojišťovny
 • sledování výkonů podle různých hledisek pro jednotlivé pojišťovny
 • měsíční a čtvrtletní sumární sestavy se všech dat pro všechny pojišťovny

Ostatní programátorská činnost
 • program Pohledávky pro přehlednou evidenci věřitelů a jejich dlužníků
 • program Evidence vozidel taxislužby slouží pro denní sledování vozidel taxislužby
 • vyvineme specifické programové vybavení na zakázku
 • upravíme stávající programové vybavení dle požadavků uživatele
 • konzultační, školící a poradenská činnost v oblasti programování

KONTAKTY

Ing. Anna Dvořáková
+420 582 366 134
+420 603 493 971

Pořízení a zpracování dat

Oblast zpracování evidence pacientů a jejich dokladů pro zdravotní pojišťovny:
Zpracování evidence všech typů dokladů pro VZP a ostatní zdravotní pojišťovny dle stanovených termínů pro všechny odbornosti lékařů. Zajišťujeme automatickou kontrolu rodných čísel aktualizovaného stavu pojišťoven v centrální databázi. Faktury a dávky doručíme osobně do všech požadovaných zdravotních pojišťoven. Cena za doklad podle počtu vyplněných řádků: 2,60 - 3,00 Kč
Detailnější informace o poskytovaných službách sdělí pracovníci závodu Prostějov pí. Benediková tel. 582 366 134 linka 15 a 17.

Oblast sběru a pořizování dat:
Pořizujeme data, tvoříme databáze a programy pro zpracování databází dle potřeb uživatele. Tzn., že převádíme analogová data do digitální formy. Rovněž zabezpečujeme sběr a pořízení vybraných hospodářských a výrobních ukazatelů pro statistická šetření sledovaných oborů. Zajišťujeme např. sběr a pořízení dat pro Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, evidence obyvatel pro městské úřady, evidence pozemků, přepisy pozemkových knih, přepisy adres, historických meteorologických údajů, atd.... ).
Cena dohodou dle rozsahu prováděných prací.

Oblast služeb pro likvidátory a správce konkurzní podstaty:
Provádíme fyzické a dokladové inventury v likvidovaných společnostech a společnostech v konkursním řízení.
Cena dohodou dle rozsahu prováděných inventarizací.

KONTAKTY

Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520
Navštivte náš E-shop Agrodat CZ na Facebooku