Agrodat logo 55 let tradice Agrodat Group logo

Nabízené služby

Mzdová a personální agenda

Chcete uspořit na výdajích za vaši administrativu?
Chcete zabránit úniku citlivých personálních údajů?
Nechcete stále sledovat změny mzdové legislativy?
Nechcete zaměstnávat mzdovou účetní?


Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, tak přesně Vám je určena naše nabídka.

Nabízíme:
Dodavatelské zpracování mzdové a personální agendy na vysoké profesionální úrovni.
 • 53 let praxe v oboru
 • našimi zákazníky jsou jak fyzické, tak právnické osoby, ale i státní instituce
 • cena dohodou podle složitosti a rozsahu zpracování

Určitě ušetříte!!!
Naše cena bude vždy nižší než Vaše současné náklady
Je to výhodné, ověřte si. Provedeme za vás:
 • přihlášení nově nastupujícího zaměstnance u ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • odhlášení odcházejícího zaměstnance
 • výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • tisky výplatních listin zaměstnanců a mzdových listů
 • tisk měsíčních přehledů o vyměřovacích základech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • vytváření a tisk další sestav pro vnitropodnikové analýzy
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně
 • ostatní činnosti přímo související s vedení mzdové a personální agendy agendy – podklady pro potvrzení, atd.

KONTAKTY

Mladá Boleslav
Ing. Jiří Nezavdal
+420 326 722 729
+420 603 548 071

Účetní systémy SIDUS

SIDUS = podnikový informační systém pro prostředí operačních systémů WINDOWS (2000/XP/Vista)

Realizován v prostředí 4th Dimension
 • silný databázový systém s příjemným uživatelským rozhraním
 • jednoduchá údržba a snadná přenositelnost
 • automatická údržba integrity datové struktury

Maximálně efektivní a pružné pořízení dat
 • velký důraz na efektivitu a racionálnost pořízení vstupních dat
 • aplikace toho nejlepšího ze systému ASŘ ZPoK
 • možnost nastavení řady parametrů na několika úrovních

Připravenost pro prostředí EU
 • databáze je od počátku navrhována s ohledem na legislativu EU
 • vícejazyčné prostředí
 • práce s měnami

Inteligentní 4D klient – server
 • systém využívá architektury inteligentního serveru 4th Dimension

Komplexní datová základna pro kvalitní rozhodování a řízení
 • maximální provázanost dat a promyšlená datová struktura vytváří spolu s nástroji dodávanými s IS SIDUS a integrovanými nástroji 4th Dimension prostor pro skutečně manažerské pohledy na firmu

Silné kontroly během pořízení
 • řízení pořízení pomocí parametrů a číselníků
 • definice sledovaných a pořizovaných údajů pro jednotlivé typy dokladů případně přístupných hodnot

Projekce znalostí a zkušeností
 • využití zkušeností z více než 15 let vývoje a provozu systému ASŘ ZPoK
 • promítnutí zkušeností více než 1000 uživatelů
 • využití připomínek a poznámek od auditorů, daňových a ekonomických poradců


Dosud realizované moduly

Účetnictvíkomplexní finanční účetnictví,
evidence faktur, dokladů, DPH,
pohledávky a závazky, saldokonto, rozbory nákladů a výnosů,
automatické výpočty NV,režie
neustálý a okamžitý přehled o situaci firmy
Fakturacevystavování faktur,
možnost vazby na majetkové evidence (sklad, ZV)
Mzdyevidence pracovníků
výpočet mezd, výkazy práce, srážky, nemocenské
výstupy pro banky, pojišťovny a ČSSZ
Bankavyhotovení platebních příkazů, zúčtování bankovních výpisů,
vazba na elektronické bankovní systémy
Pokladnaevidence pokladny, vyhotovení prodejních dokladů
Zvířataspeciální zemědělská evidence, automatické výpočty KD a přírůstků
výstupy pro Ústřední evidenci chovu skotu a prasat
Výkazyvýpočet a tisk, možnost exportů,
povinné i manažerské,
vzorové náplně číselníků pro podnikatele i rozpočtové organizace
Skladová evidenceevidence zboží, materiálu a vlastních výrobků včetně umístění
Dlouhodobý majetekpodrobná evidence účetní i daňová, nová metodika rozdělení,
nový pohled na účtování o DHM
oddělená účetní a daňová závěrka
Drobný majetekevidenční i odepisované DKP, jednoduchá evidence,
vlastní nastavení
Auditkontrolní systém určení nejen pro auditory, ale i pro samotné
uživatele systému

KONTAKTY

Benešov
Tomáš Sysel
+420 313 121 325
+420 603 571 297

Účetní systémy SOPO 2

Vedení kompletní účetní agendy podle platných zákonů a předpisů s automatizovaným vedením deníku, hlavní knihy a obratové předvahy, knihy faktur, knihy pohledávek a závazků, výsledovky a rozvahy, sledování údajů spojených s daní z přidané hodnoty včetně daňového hlášení, odeslání převodních příkazů souborem na disketě nebo modemem;
 • vedení pokladní knihy i v cizí měně
 • kompletní mzdovou evidenci včetně výplatnic a mzdových listů, výpočtu srážek na zdravotní a sociální zabezpečení, sledování ostatních srážek, výpočet hrubých i čistých mezd, vytvoření převod. příkazů
 • evidenci zásob s vytvářením potřebných dokladů, obratu skladů
 • vystavování a automatizovaný vzájemný zápočet faktur, vystavování dodacích listů
 • vedení zakázkových listů
 • evidenci chovu zvířat včetně výpočtu krmných dnů
 • evidenci dlouhodobého majetku
 • evidenci drobného dlouhodobého majetku (dříve DKP)

Jak je patrné z přehledu, jsou všechny použité agendy vzájemně propojeny a kterýkoliv zápis účetního charakteru se přenáší do deníku hlavní knihy a tím i do celkového účetního výkaznictví. Uživatel má tak neustálý aktuální přehled (aktuálnost je odvislá na časovém rytmu vkládání dat) o finančním stavu podniku. Z deníku hlavní knihy lze kdykoli zobrazit (případně vypsat) kterýkoliv vložený účetní doklad zpětně.

KONTAKTY

Prostějov
Ing. Anna Dvořáková
+420 582 366 134
+420 603 493 971

Účetní systémy ÚČTO

Nejprodávanější systém jednoduchého účetnictví na českém trhu je každoročně aktualizován a svým uživatelům zabezpečuje veškerý potřebný uživatelský komfort. Zajišťujeme nejen instalaci a zavedení, ale i trvalou podporu zákazníkovi po celou dobu užívání systému.

KONTAKTY

Benešov
Tomáš Sysel
+420 313 121 325
+420 603 571 297

Zpracování účetnictví pro bytová družstva a SVBJ

Provádíme vedení podvojného účetnictví pro

BYTOVÁ DRUŽSTVA, VLASTNÍKY BYTŮ a SPOLEČENSTVÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK

V rámci měsíčního zpracování ekonomické a účetní agendy provádíme evidenci přeplatků a nedoplatků, soupis záloh, předpisy nájemného, výpočet penále, platby přes SIPO, zaúčtování faktur (přijatých a vystavených), pokladních dokladů a bankovních výpisů. Měsíční výstupy formou sestav : účetní deníky, hlavní kniha, kniha faktur, saldokonto – pohledávky, pokladna, výsledovky, rozvahy, zaúčtování plateb na účet a další dle potřeb zákazníka. Zpracováváme i evidenci investičního majetku a mzdové evidence v případě, že si společenství vyplácí odměny za vedení správy domu. V rámci ročního zpracování provádíme vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v souladu s platnými právními předpisy.

Zpracováváme kompletní přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně potřebných příloh.

Termíny předávání podkladů pro zpracování si určuje zákazník.

Nabízíme zajištění podnik. subjektů, které provádějí kompletní stavební údržbu včetně pravidelného servisu a revizí instalovaných zařízení ( servis výtahů, plynoservis, revize tlakových a plynových zařízení, vodoměry, požární servis, elektrorevize, … ).

KONTAKTY

Prostějov
Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520

Zpracování účetnictví, vedení daňové evidence a mzdové agendy

Provádíme zpracování účetnictví (dříve podvojné účetnictví) pro podnikatelské subjekty i neziskové organizace. Vedeme daňovou evidenci (dříve známé jako jednoduché účetnictví) pro živnostníky a malé firmy. Zpracováváme rovněž mzdovou agendu pro malé a střední firmy.

Nedílnou součástí naší práce jsou i přiznání k daním (DPH, daně z příjmů, silniční daně a dalších). Poskytujeme metodické účetní konzultace, běžně provádíme i kvalifikované rekonstrukce účetnictví.

Poskytujeme služby daňového poradce s možností odkladu podání daň. přiznání do 30.6.

Tyto činnosti provádíme dodavatelským způsobem na vlastním programovém vybavení a výpočetní technice. Klient nemá žádné další náklady spojené s vlastní ekonom. agendou.

KONTAKTY

Prostějov
Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520

Programovací práce

Vývoj a tvorba vlastního software v relačních databázich a prostředí DOS a WINDOWS
 • v oblasti komplexního vedení účetní agendy v podvojném účetnictví v návaznosti na další subsystémy (SOPO 2)

Tvorba síťových aplikací v prostředí jazyka 4GL PROGRESS a os UNIX
 • v oblasti komplexního vedení účetní agendy v podvojném účetnictví v návaznosti na další subsystémy (MAGDIS)

Informační systémy pro bytová družstva a občanská sdružení vlastníků
 • evidence členské základny
 • vedení podvojného účetnictví
 • rozpisy plateb, sledování uskutečněných plateb
 • vedení záznamů o dlužnících a výpočet penále
 • vyúčtování nákladů od dodavatelů na jednotlivé byty dle zaplacených záloh s ohledem na střediska, typy bytů, velikosti bytů, počet členů, plochy, otopné plochy.... lze i kombinace hledisek
 • údržba dat do "SIPO" (podle rozpisů plateb se vygeneruje aktuální soubor do "SIPO")

Programy pro zpracování dokladů od lékařů nebo zdrav. zařízení
 • pořízení dat pro vyúčtování plateb od zdravotních pojišťoven
 • rozsáhlá kontrola dat i podle všech číselníků VZP
 • validace rodných čísel, kontrola přiřazené pojišťovny, případný přesun do správné pojišťovny
 • sledování výkonů podle různých hledisek pro jednotlivé pojišťovny
 • měsíční a čtvrtletní sumární sestavy se všech dat pro všechny pojišťovny

Ostatní programátorská činnost
 • program Pohledávky pro přehlednou evidenci věřitelů a jejich dlužníků
 • program Evidence vozidel taxislužby slouží pro denní sledování vozidel taxislužby
 • vyvineme specifické programové vybavení na zakázku
 • upravíme stávající programové vybavení dle požadavků uživatele
 • konzultační, školící a poradenská činnost v oblasti programování

KONTAKTY

Prostějov
Ing. Anna Dvořáková
+420 582 366 134
+420 603 493 971

Pořízení a zpracování dat

Oblast zpracování evidence pacientů a jejich dokladů pro zdravotní pojišťovny:
Zpracování evidence všech typů dokladů pro VZP a ostatní zdravotní pojišťovny dle stanovených termínů pro všechny odbornosti lékařů. Zajišťujeme automatickou kontrolu rodných čísel aktualizovaného stavu pojišťoven v centrální databázi. Faktury a dávky doručíme osobně do všech požadovaných zdravotních pojišťoven. Cena za doklad podle počtu vyplněných řádků: 2,60 - 3,00 Kč
Detailnější informace o poskytovaných službách sdělí pracovníci závodu Prostějov pí. Benediková tel. 582 366 134 linka 15 a 17.

Oblast sběru a pořizování dat:
Pořizujeme data, tvoříme databáze a programy pro zpracování databází dle potřeb uživatele. Tzn., že převádíme analogová data do digitální formy. Rovněž zabezpečujeme sběr a pořízení vybraných hospodářských a výrobních ukazatelů pro statistická šetření sledovaných oborů. Zajišťujeme např. sběr a pořízení dat pro Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, evidence obyvatel pro městské úřady, evidence pozemků, přepisy pozemkových knih, přepisy adres, historických meteorologických údajů, atd.... ).
Cena dohodou dle rozsahu prováděných prací.

Oblast služeb pro likvidátory a správce konkurzní podstaty:
Provádíme fyzické a dokladové inventury v likvidovaných společnostech a společnostech v konkursním řízení.
Cena dohodou dle rozsahu prováděných inventarizací.

KONTAKTY

Prostějov
Ing. Mojmír Sláma
+420 582 366 134
+420 603 263 520
Navštivte náš E-shop Agrodat CZ na Facebooku